Zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Na webových stránkách www.hatlova.cz je provozováno elektronické knihkupectví Petra Hátlová, který je níže označen jako prodávající. Vztahy mezi prodávajícím a níže definovaným kupujícím se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen “VOP“).

I.

Označení smluvních stran

 1. Prodávající: Petra Hátlová, místo podnikání Praha, Černý Most, Paculova 1111/4, PSČ: 198 00, IČ: 70560978, bankovní spojení: ######, a.s. Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka #####, e-mail: eshop@hatlova.cz
 2. Kupující: Za kupujícího je považována osoba, která se zaregistruje řádným, úplným a pravdivým vyplněním a následným potvrzením formuláře, popř. tak již učinila dříve a správně, úplně a pravdivě vyplní a potvrdí formulář „OBJEDNÁVKA“ tlačítkem „Objednávám s povinností platby“.
 3. Kupující tímto prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl ve formuláři  „OBJEDNÁVKA“ se vztahují k jeho osobě, jsou správné, úplné, pravdivé a v okamžiku potvrzení formuláře „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 tlačítkem „Objednávám s povinností platby“ platné.

II.

Předmět kupní smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví níže uvedeného předmětu koupě, který si kupující vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím webových stránek www.hatlova.cz, a to po zaplacení ceny předmětu koupě při jeho předání kupujícímu v místě dodání.
 2. Kupující se zavazuje převzít v místě dodání předmět koupě, který si závazně vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím stránek webových www.hatlova.cz a zaplatit za něj níže definovaným způsobem dohodnutou kupní cenu.
 3. Předmětem koupě jsou neperiodické publikace – knižní tituly, jejichž nabídku prodávající uveřejnil prostřednictvím webových stránek www.hatlova.cz (dále jen „Zboží“).
 4. Nabídka Zboží, včetně jeho cen a ceny za dopravu uvedená na webových stránkách www.hatlova.cz je vždy aktuální, tzn. platí do provedení její případné změny na těchto webových stránkách. V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v čl. III., odst. 1.5.3. v období po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající právo postupovat podle tohoto ustanovení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednání Zboží

1.1. Odeslaný (potvrzený) a kupujícím řádně vyplněný formulář „OBJEDNÁVKA“ představuje, až na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se Zboží určeného ve formuláři „OBJEDNÁVKA“.

1.2. Před odesláním formuláře „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 je kupující povinen zkontrolovat správnost veškerých jím vyplněných údajů.

1.3. Prodávající akceptuje návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy uvedený bodu 1.1. tohoto odstavce zasláním potvrzení objednávky (souhrnný e-mail) na adresu elektronické pošty určenou kupujícím jako „Kontaktní e-mail pro potvrzení objednávky“ ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „Fakturační údaje – drobný odběratel“ poté, co kupující potvrdí formulář „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 tlačítkem „Objednávám s povinností platby“.

1.4. Případné chyby, kterých se dopustí při zadávání dat, může kupující zjistit při kontrole dle bodu 1.2. tohoto odstavce – formulář „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 obsahuje shrnutí již kupujícím zadaných dat. Opravu chybně zadaných dat může kupující provést v jednotlivých polích formuláře a opravou obsahu příslušného formuláře v němž chybná data vyplnil.

1.5. Objednávka Zboží může být zrušena (stornována) pouze v těchto případech:

1.5.1. po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku před předáním Zboží prodávajícím k přepravě do místa dodání určeného kupujícím, přičemž komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím adres elektronické pošty eshop@hatlova.cz , v případě prodávajícího a adresy uvedené v bodu 1.3. tohoto odstavce, v případě kupujícího,

1.5.2. ze strany kupujícího, jen do doby ověření, a následného potvrzení objednávky prodávajícím dle bodu 1.3. tohoto odstavce, a to oznámením ozrušení (stornu) objednávky zaslaném prodávajícímu na adresu elektronické pošty eshop@hatlova.cz,

1.5.3. ze strany prodávajícího, přičemž možnost zrušení se týká i pouhé části objednávky, jestliže (i) Zboží nemá prodávající již na skladě a není možné zajistit jeho další dodávku od dodavatele, nebo (ii) výrazným způsobem se změnila cena Zboží z důvodů, které nejsou na straně prodávajícího. Oznámením o zrušení (stornu) objednávky zašle kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v bodu 1.3. tohoto odstavce. Jestliže nastane některá z těchto skutečností, prodávající bez zbytečného odkladu zahájí jednání s kupujícím směřující ke změny obsahu kupní smlouvy.

1.6. Prodávající předá objednané Zboží k přepravě do 72 hodin od potvrzení objednávky dle odst. 1., bodu 1.3. tohoto článku.

1.7. Pokud kupující opakovaně, tzn. nejméně ve dvou případech, nepřevezme objednané Zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle odst. 5. tohoto článku, má prodávající právo jeho další objednávky Zboží neakceptovat.

 1. Místo dodání Zboží

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu Zboží je splněn jeho doručením do místa dodání Zboží. Místem dodání Zboží je místo určené „Adresou pro fakturaci“, resp. „Adresou pro doručení“ označenou kupujícím ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „Dodací adresa“. V případě osobního odběru Zboží je místem dodání Zboží, tzn. „Adresou pro fakturaci“ označenou kupujícím ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „ Fakturační údaje – drobný odběratel“, místo podnikání prodávajícího: Květnového vítězství 332/31, Praha 4.

 1. Doprava Zboží

Prodávající zajistí dopravu Zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit Zboží prostřednictvím třetí osoby (dále jen “Přepravce“). Dopravu Zboží zajistí prodávající dle způsobu doručení zboží vybraného kupujícím z nabídky „Preferovaný způsob doručení“ ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „Doprava“.

 1. Dodání Zboží

Za dodání Zboží kupujícímu se považuje jeho převzetí kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání (dále jen „Oprávněná osoba“). Pokud se Přepravci nepodaří dodat Zboží kupujícímu v místě dodání, považuje se Zboží za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím v úložním místě určeném k vyzvednutí Zboží Přepravcem. Úložní místo a úložní dobu, tzn. dobu po kterou si může kupující vyzvednout Zboží v úložním místě, oznámí Přepravce kupujícímu obvyklým způsobem. Předání a převzetí Zboží je kupující nebo Oprávněná osoba povinen písemně potvrdit Přepravci. Po zaplacení kupní ceny a předání Zboží kupujícímu na něj přechází nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení Zboží. V případě osobního odběru Zboží se za dodáním Zboží kupujícímu považuje jeho převzetí kupujícím nebo jím pověřenou osobou v místě podnikání prodávajícího v provozní době v pracovních dnech pondělí až pátek od 9:30 hod. do 15:30 hod.

 1. Úložní doba

 Za dodání Zboží kupujícímu se považuje, v případě jeho nepřevzetí kupujícím nebo Oprávněnou osobou, poslední den úložní doby určené k vyzvednutí Zboží Přepravcem. Jestliže si kupující nepřevezme Zboží od Přepravce v úložní době, je v prodlení. Poté, co Přepravce vrátí Zboží prodávajícímu jako nedoručitelné, vyzve prodávající kupujícího k převzetí Zboží v místě svého sídla, v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, a to prostřednictvím jeho adresy elektronické pošty uvedené v odst. 1, bodu 1.3. tohoto článku.

 1. Částečné plnění

6.1. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části Zboží. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část Zboží.

6.2. Poskytne-li prodávající plnění spočívající v dodání Zboží odlišného od Zboží určeného kupujícím ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, dle odst. 1, bodu 1.1. tohoto článku, je kupující oprávněn ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží požadovat jeho bezplatnou výměnu za Zboží jím objednané. Po uplynutí této lhůty mají smluvní strany za to, že prodávajícím dodané Zboží bylo kupujícím přijato a kupující tímto odsouhlasil změnu v obsahu smlouvy uzavřené dle odst. 1. tohoto článku a že plnění poskytnuté prodávajícím je plněním řádným. Kupující zašle prodávajícímu případnou výzvu k výměně zboží podle Reklamačního řádu.

6.1. Cena zboží dodaného ve smyslu bodů 6.1. a 6.2. tohoto odstavce musí odpovídat ceně daného druhu Zboží v okamžiku obdržení návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy dle odst. 1., bodu 1.1. tohoto článku prodávajícím a počtu kusů dodaného zboží.

IV.

Cena a platební podmínky

 1. Kupní cena

Kupní cenou Zboží se rozumí cena uvedená v jednotlivých sekcích žánrů „Katalogu“  Zboží obsaženého na stránkách www.hatlova.cz a která je dále uvedena ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 1/3 „Košík“ a „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „Košík“. Kupní cena Zboží je uvedena včetně DPH ve výši dané její aktuální platnou sazbou. Zaplacení kupní ceny je podmínkou předání Zboží kupujícímu Přepravcem a přechodu vlastnického práva ke Zboží na kupujícího.

 1. Náklady na dopravu

Spolu s kupní cenou uvedenou v předchozím odstavci prodávající účtuje kupujícímu náklady za dopravu Zboží do místa dodání, to neplatí v případě osobního odběru Zboží. Výše těchto nákladů je uvedena ve formulářích „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „Platba“ v položkách „(doprava)“, resp. „Doprava a balné“. Náklady na dopravu jsou zde uvedeny včetně DPH ve výši dané její aktuální platnou sazbou. Úhrada nákladů na dopravu Zboží ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

 1. Úhrada kupní ceny a nákladů na dopravu

Kupní cena spolu a náklady na dopravu mohou být kupujícím uhrazeny pouze způsoby uvedenými na webových stránkách www.hatlova.cz Kupující hradí kupující kupní cenu a náklady za dopravu Zboží v případě

 1. a) dodání Zboží na dobírku v hotovosti,
 2. b) osobního odběru Zboží v hotovosti, nebo platební kartou.
 3. Ostatní náklady

Každá ze smluvních stran si hradí veškeré náklady spojené s využitím webových stránek, www.hatlova.cz, především pak náklady spojené s užitím příslušného hardware a software a přístupem na internet.

V.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy zboží převzal. Pro odstoupení od smlouvy vyplní Kupující formulář uvedený v těchto VOP ke stažení. Pokud kupující odstupuje prostřednictvím vyplněného elektronického formuláře, potvrdí Prodávající jeho přijetí v textové podobě,  Vyplněný formulář spolu s nepoškozeným  Zbožím v původním nepoškozeném obalu vrátí nejpozději do 14 dnů od převzetí Zboží.
 2. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s jeho vlastnostmi a funkčností.
 3. Náklady spojené s vrácením Zboží nese výlučně kupující. Zboží kupující vrátí prodávajícímu v místě jeho podnikání, které je uvedeno v čl. I., odst. 1. V případě takovéhoto odstoupení od kupní smlouvy má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením Zboží. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve smyslu čl. IV., odst. 1., a to nejpozději do 30 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí.
 4. Nepřevezme-li si kupující Zboží ani v dodatečně poskytnuté lhůtě uvedené v čl. III., odst. 5. těchto VOP, může prodávající odstoupit od smlouvy o koupi Zboží, a to písemným způsobem. V tomto případě se kupující zavazuje, že prodávajícímu uhradí veškeré vynaložené náklady a případné škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího, zejména náklady na dopravu a skladné ode dne navrácení Zboží prodávajícímu Přepravcem do dne účinnosti odstoupení od smlouvy. Tento závazek kupujícího vůči prodávajícímu zůstává v platnosti i po zániku kupní smlouvy.

VI.

Práva z vad zboží  a jejich reklamace

Práva a podmínky reklamace vad Zboží jsou upraveny v Reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto VOP. Reklamační řád je umístěn na hlavní liště úvodní stránky internetového obchodu na www.hatlova.cz.

V případě, že se nepodařilo vyřešit reklamaci vad zboží přímo s prodávajícím, má kupující možnost obrátit se návrhem na řešení sporu v rámci mimosoudního řízení na www.coi.cz Českou obchodní inspekcí  http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/ Návrh může být podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující kontaktoval druhou stranu za účelem řešení sporu. Řízení je bezplatné a své náklady si zpravidla hradí strany samy. Prodávající budeme mít možnost se do 15 dnů k návrhu kupujícího vyjádřit a oznámit, jestli se řízení zúčastní. Lhůta pro vyřízení mimosoudního řešení by u většiny případů neměla překročit 90 dní. Spor je možno řešit též on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://adr.coi.cz/cs .

Více informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

VII.

Schválení VOP kupujícím

Kupující je srozuměn s tím, že označením zaškrtávacího políčka (check box) „Souhlasím s obchodními podmínkami BETA e-shopu a potvrzuji objednávku“ obsaženém ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 3/3 „OBJEDNÁVKA – KONTROLA ÚDAJŮ ODESLÁNÍ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY“, v plném rozsahu, bez výhrad a po jejich řádném prostudování akceptuje tyto VOP, což prodávající bere na vědomí, a že tyto VOP se tak stávají součástí smlouvy o koupi Zboží mezi smluvními stranami.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva o koupi Zboží se řídí českým právem a lze ji uzavřít v českém jazyce.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
 3. Smlouva o koupi Zboží dle těchto VOP se uzavírá v českém jazyce, rovněž  tyto VOP a jednotlivé krokové formuláře smlouvy o koupi Zboží se na webových stránkách prodávajícího www.hatlova.cz nachází výhradně v českém jazyce.
 4. Veškeré písemnosti a jiné zásilky dle těchto VOP se smluvní strany zavazují doručovat v případě prodávajícího na adresu uvedenou v čl. I. odst. 1 VOP a v případě kupujícího na adresu jím označenou jako „Adresou pro dodání“ ve formuláři „OBJEDNÁVKA“, krok 2/3 „Dodací adresa“.
 5. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. 12. 2022.